For COVID-19 updates, visit the official government website www.sacoronavirus.co.za

Residents are hereby informed that properties within Langeberg Municipality will be visited by Siyakhula Property Valuers, the municipal valuers, as from July 2014 to execute the general valuation for the period 2015 until 2019.

Inwoners word hiermee in kennis gestel dat eiendomme binne Langeberg Munisipaliteit besoek sal word deur Siyakhula Property Valuers, die munisipale waardeerders, vanaf Julie 2014 om die algemene waardasie vir die periode 2015 tot 2019 uit te voer.

In terme van die Wet op Eiendomsbelasting, 2004 (Wet 6 van 2004) is ‘n waardasierol (waardasies van alle eiendomme binne Langeberg Munisipaliteit se gebied) geldig vir ‘n periode van vier jaar. Die huidige waardasierol is geldig tot 30 Junie 2015. Ten einde te verseker dat die waardasierol vir die periode 2015 tot 2019 tydig opgestel kan word is Siyakhula Property Valuers aangestel om eiendomme binne die munisipale gebied te waardeer vir die betrokke periode. Personeel van Siyakhula Property Valuers sal alle eiendomme binne die munisipale gebied vanaf Julie 2014 besoek en personeel van Siyakhula Property Valuers sal van ‘n identifikasie kaart vanaf Langeberg Munisipaliteit voorsien word ten einde hulself te kan voorstel wanneer eiendomme besoek word.

Inwoners word dus hiermee in kennis gestel dat eiendomme binne Langeberg Munisipaliteit besoek sal word deur Siyakhula Property Valuers, die munisipale waardeerders, vanaf Julie 2014 om die algemene waardasie vir die periode 2015 tot 2019 uit te voer. 


In terms of the Property Rates Act, 2004 (Act 6 of 2004) are the valuation roll (valuations of all properties within Langeberg Municipal area) valid for a period of four years. The current valuation roll is valid until 30 June 2015. To ensure that the valuation roll for the period 2015 until 2019 can be compiled timely has Siyakhula Property Valuers been appointed to value all properties within the municipal area for the period as mentioned. Personnel of Siyakhula Property Valuers will visit all properties within the municipal area as from July 2014 and Langeberg Municipality will issue an identification card to all personnel from Siyakhula Property Valuers to identify themselves when properties are visited within the municipal area.

 Residents are therefore informed that properties within Langeberg Municipality will be visited by Siyakhula Property Valuers, the municipal valuers, as from July 2014 to execute the general valuation for the period 2015 until 2019.

Ngokwesolotya lokuVavanya iXabiso lwezakhiwo, mhlathi we 6 wonyaka 2004 (Property Rates Act, 2004 (Act 6 of 2004)), uluhlu lovavanyo lwamaxabiso ezindlu akwingingqi/ umda kamasipala wase Langeberg ayasebenza iminyaka emine.

Oluluhlu lukhoyo lovavanyo lwamaxabiso ezindlu luyakusebenza de ibe 30 Eyesilimela (June) 2015.

Ukuqinisekisa ukuthi uluhlu lovavanyo lwamaxabiso ezindlu ukusuka ku 2015 ukuya 2019 ayaqulunqwa ngexesha njengoko u-Siyakhula Property Valuers echongelwe ukuzakwenza oluvavanyo lwamaxabiso ezindlu ezikwingingqi kamasipala ngokwexesha elibandakanyiweyo. Abasebenzi bakwa Siyakhula Property Valuers bazakuhambela izakhiwo akwingingqi kamasipala ukususela kwe Yekhala (July) 2014, no Masilala wase Langeberg uyakuthi akhuphe izazisi kubo bonke abasebenzi baka Siyakhula Property Valuers ukuze bazeke xa behambela izindlu ezikwingingqi kamasipala.

Abahlali bayaziswa ukuthi izakhiwo ezikwingingqi kamasipala zizakuhanjelwa ngabasebenzi bakwa Siyakhula Property Valuers, ukusukela kwinyanga Yekhala (July) 2014, bezakwenza lomsebenzi wokuvavanya ixabiso lwezakhiwo ukususela kunyaka ka 2015 ukuya 2019.

UITGEREIK DEUR DIE MUNISIPALE BESTUURDER, LANGEBERG MUNISIPALITEIT / ISSUED BY THE MUNICIPAL MANAGER, LANGEBERG MUNICIPALITY/ ISINDULULO SIPHUMA KU MANAJALA KAMASIPALA WASE LANGEBERG

 alt