For COVID-19 updates, visit the official government website www.sacoronavirus.co.za

Notice is hereby given that the following items for the 2020/2021 Financial Year, was approved by Council on 28 May 2020 and available on the Langeberg Municipal website at www.langeberg.gov.za and also on the official Facebook page.

SA Mokweni
Municipal Manager
Private Bag X2
ASHTON
6715

 

 

GOEDGEKEURDE MUNISIPALE BEGROTING, GEÏNTEGREERDE ONTWIKKELINGSPLAN, BELEIDE, BEPALING VAN TARIEWE EN Ruimtelike ONTWIKKELINGSRAAMWERK VIR DIE FINANSIËLE JAAR: 01 JULIE 2020 TOT 30 JUNIE 2021

Hiermee word kennis gegee dat die volgende items vir die boekjaar 2020/2021 deur die Raad op 28 Mei 2020 goedgekeur is en beskikbaar is op die Langberg Munisipale webwerf by www.langeberg.gov.za, asook op die amtelike Facebook-blad.

SA Mokweni

Munisipale Bestuurder

Privaatsak X2

ASHTON

6715