For COVID-19 updates, visit the official government website www.sacoronavirus.co.za

The Langeberg Municipality has adopted a zero-tolerance approach to the building and construction of illegal structures on municipal land.
This includes the construction of illegal dwellings on privately-owned land without the explicit permission and approval of the owner.
Our stance is based on our people-centred approach to development that all our citizens should have access to quality basic municipal services.
The construction of illegal shacks that would be used for residential purposes jeopardises housing and service delivery plans and poses major safety and health risks for those who will live in it.
Illegal shacks and dwellings also disrupt municipal planning programmes, as these shacks are often built on land earmarked for other purposes or in areas where it is impossible to ensure access to quality municipal services.
Langeberg Municipality understands the frustration with the slow pace of housing delivery, we will continue to work with the provincial and national governments to make our area a priority for housing.
We call on all our citizens to work with us to stop the construction of illegal shacks and structures in our municipality.
By calling the call centre on 0860 88 1111 or sending a WhatsApp message to 065 211 7822, you can help us stop the construction of illegal structures in our municipality.
Help us create a safer Langeberg for all.
___________________________________________________________________________________________________

 

Die Langeberg Munisipaliteit het ‘n geen-verdraagsaamheid benadering tot die bou van onwettige geboue en oprigting van strukture op munisipale grond aangeneem.

Dit sluit ook die konstruksie van onwettige woonstrukture op leë grond in private besit sonder die uitdruklike toestemming en goedkeuring van die grondeienaar in.

Ons standpunt is gebaseer op ons mense-gesentreerde benadering tot ontwikkeling wat ons besluit, dat al ons inwoners toegang moet hê tot gehalte basiese munisipale dienste, beklemtoon.

Die oprigting van onwettige hokke wat vir residensiële doeleindes gebruik word, stel behuising- en diensleweringsplanne in gevaar en dit hou groot veiligheid- en gesondheidsrisiko’s in vir diegene wat daarin sal woon asook diegene daar rondom.

Onwettige hokke en strukture ontwrig ook die beplanningsprogramme aangesien hierdie hokke dikwels op grond gebou word wat geoormerk is vir ander doeleindes in gebiede waar dit onmoontlik is om toegang tot gehalte munisipale dienste te verseker.

Terwyl ons die frustrasie met die stadige pas van huislewering verstaan, sal ons aanhou om met die provinsiale en nasionale regerings saam te werk om ons gebied ‘n prioriteit vir behuising te maak.
Ons doen ‘n beroep op al ons inwoners om met ons saam te werk om ‘n einde te bring aan die oprigting van onwettige hokke en strukture in ons munisipaliteit.

Deur die munisipale inbelsentrum te skakel by 0860 88 1111 of om ‘n WhatsApp-boodskap na 065 211 7822 te stuur, kan u ons help om die oprigting van onwettige strukture in ons munisipaliteit te stop.

Help ons om ‘n veiliger Langeberg vir almal te skep.

___________________________________________________________________________________________________

 

u-Masipala waseLangeberg ukhethe ukusebenzisa indlela yokungakunyamezeli ukwakhiwa ngokungekho mthethweni kwezakhiwo kumhlaba kamasipala.

Okukuquka ukwakhiwa kwendawo zokuhlala ngokungekho mthethweni kumhlaba wabucala ongenanto ngaphandle kwemvume ecacileyo kunye nokuvunyelwa ngumniniwo.

Into esimengayo isekelwe ekujolisweni ebantwini kunye nakuphuhliso negxininisa kwisigqibo sokuba bonke abemi bafikelele kwiinkonzo ezisisiseko zikamasipala ezisemngangathweni.

Ukwakhiwa kwamantyotyombe angekho mthethweni nasetyenziselwa iinjongo zokuhlala konakalisa izigcwangciso zokunikela ngezindlu neenkonzo kwaye kubangela ungcipheko olukhulu kukhuseleko kunye nempilo yabo baza kuhlala apho kwakunye nakwiindawo eziwujikelezileyo.

Amatyotyombe angekho mthethweni kwakhona aphazamisana neenkqubo zezigcwangciso, nanjengoko lamatyotyombe asoloko esakhiwo kwiindawo ebezityunjelwe enye into okanye akhiwe kwindawo apho enkungasokuze kubenakho uqinisekisa ukufikelelwa kwiinkonzo zikamasipala ezisemngangathweni.

Ngoxa sikuqonda ukudinakala ngenxa yokucotha kwenkqubo yokunikezela ngezindlu, thina sizakuqhubeka sisebenzisana norhulumente wephondo kunye nokazwelonke ukuqinisekisa ukuba ingingqi yethu ibekwa phambili kunikezelo lwezindlu.

Sibiza kubo bonke abemi bethu ukuba basebenzisane kunye nathi ukunqanda ukwakhiwa ngokungekho mthethweni kwamatyotyombe neendawo zokuhlala kulomasipala wethu.

Ngokutsalela iziko leminxeba likamasipala ku-0860 88 1111 okanye uthumele umyalezo nge-WhatsApp ku-065 211 7822, unganceda ukunqanda kokwakhiwa kwezakhiwo ezingekho mthethweni kulo masipala wethu.

Sincede senze i-Langeberg ekhuselekileyo kubo bonke.

No photo description available.
Zero Tolerance All Languages afr Page 2