For COVID-19 updates, visit the official government website www.sacoronavirus.co.za

HANDY GUIDELINES FOR REFUSE BIN USERS

The wheelie bin is designed to make household waste and refuse disposal easy and efficient.

1. Place your sealed waste in the bin. Not next to it.
2. Keep safe and secure at all times. If stolen or damaged the bin will be replaced at a cost. Report theft to the police and retain the case number
3. Wash and disinfect the bin regularly. Store bin in a cool dry place out of the sun.
4. Keep safe and secure at all times. If stolen or damaged the bin will be replaced at a cost. Report theft to the police and retain the case number
5. Place the bin on the pavement from 08:00 on the day of the weekly collection, including public holidays.
6. Do not put builders’ rubble, stones, rocks, sand, oil, metal (eg engine parts) or medical or hazardous waste and liquids in the bin. Sort and separate excess garden refuse, builders’ rubble and/or any other material not suitable for bins, and take them to the nearest municipal refuse drop-off facility for free disposal. These items damage the working parts of the collected refuse compacting system.

Bins remain the property of Langeberg Municipality and are allocated to residential properties for their entire life span as refuse containers.
Reduce. Re-use. Recycle. Stop littering.

 

HANDIGE RIGLYNE VIR VULLISDROMGEBRUIKERS

Die roldrom maak dit vir jou maklik om jou huishoudelike afval weg te gooi.

1. Plaas jou verseëlde vullissak binne-in die vullisdrom. Moet dit nie langs die drom plaas nie.
2. Hou die vullisdrom te alle tye veilig en toegemaak. As die vullisdrom gesteel of beskadig word, sal dit vervang word teen 'n koste. Meld diefstal by die polisie aan en kry ’n saaknommer.
3. Was en ontsmet die vullisdrom gereeld. Hou die vullisdrom in ’n koel plek uit die son uit.
4. Hou die vullisdrom te alle tye veilig en toegemaak. As die vullisdrom gesteel of beskadig word, sal dit vervang word teen 'n koste. Meld diefstal by die polisie aan en kry ’n saaknommer.
5. Plaas die vullisdrom op die sypaadjie teen 08:00 op die dag waarop die weeklikse vullisverwydering plaasvind, ook op openbare vakansiedae.
6. Moenie bourommel, klippe, rotse, sand, olie, metaalvoorwerpe (soos enjinonderdele) of mediese of gevaarlike afval en vloeistowwe in die vullisdrom gooi nie. Gesorteerde en geskeide oortollige tuinafval en bourommel, of afval wat nie vir vullisdromverwydering geskik is nie, kan na die naaste munisipale aflaaiterrein geneem word vir gratis wegdoening. Hierdie voorwerpe beskadig die werkende dele van die vullisverwyderingskompakteringstelsel.

Vullisdromme bly die eiendom van die Langeberg Munisipaliteit en word aan residensiële eiendomme toegeken om vir hul lewensduur as vullisdromme gebruik te word.
Verminder. Hergebruik. Herwin. Moenie rommel strooi nie.

 

IZIKHOKHELELO EZILUNCEDO ZABASEBENZISI BEMIGQOMO YENKUNKUMA

Imigqomo yenkunkuma eqhutywa ngamavili yakhiwe ngohlobo elungiselelwe ukulahla inkunkuma yasekhaya lula nangendlela efanelekileyo.

1. Faka inkunkuma yakho oyiqhinileyo phakathi emgqomeni. Hayi ecaleni komgqomo
2. Wugcine ngokhuseleko ngawo onke amaxesha. Ukuba ubiwe okanye wonakele umgqomo wakho uzakufumana omnye kodwa uwubhatalele. Xelela amapolisa wakuba ubiwe kwaye uyigcine inombolo yetyala.
3. Wuhlambe kwaye uzibulale nezinambazane rhoqo kumgqomo wakho. Gcina umgqomo kwindawo epholileyo kude nelanga.
4. Wugcine ngokhuseleko ngawo onke amaxesha. Ukuba ubiwe okanye wonakele umgqomo wakho uzakufumana omnye kodwa uwubhatalele. Xelela amapolisa wakuba ubiwe kwaye uyigcine inombolo yetyala.
5. Wubeke umgqomo epavumenteni ukusukela ngentsimbi yesi 08:00 yomhla wokuqokelelwa kwenkunkuma, kuquka nangeeholide zoluntu.
6. Musa ukufaka inkunkuma yabakhi, isanti, i-oyile, iintsimbi; umzekelo inxalenye yezixhobo zenjini, okanye iinkunkuma kunye nezinto ezingamanzi ezinebungozi emgqomeni. Yahlula-hlule uze uyibeke ecaleni inkunkuma egqithisileyo, engeyegadi kunye neyokwakha, okanye lonkunkuma engakulungelanga ukufakwa emgqomeni, ungayithatha uyise kwindawo yokushiya inkunkuma ekufutshane yakwamasipala engahlawulelwayo. Ezi zinto zizo ezonakalisa iinxenye zezixhobo zikamitshini ezisetyenziswayo ukutyoboza inkunkuma.

Imigqomo iyakuhlala engekaMasipala waseLangeberg yaye yabelwe yabekwa kwizindlu zokuhlala koko nje zisekhona ezo zindlu ukuze zibeyinto yokugalela inkunkuma.
Nciphisa. Sebenzisa kwakhona. Hlaziya ngokutsha. Yeka ukungcolisa.