For COVID-19 updates, visit the official government website www.sacoronavirus.co.za

Facebook Twitter Notice

The roads in our municipal area need attention. Langeberg Municipality is well aware of the condition of our roads and does its utmost to address the problem. As such, the Municipal Pavement Management System was developed in 2012, the upgrade and maintenance of roads are prioritised in our IDP every year, the application for external funding is a constant exercise and a Pothole Repair Programme currently maps out priority roads in all of our towns.

We are challenged in many ways however. The current backlog in funding for the resurfacing and rehabilitation of roads is huge. Municipalities depend on these government grants. The cost and capital budget needed for the resurfacing and rehabilitation of our roads, as pretty much everything else today, escalates at an insane rate. Providing basic services and roads in the unforgiving areas of our rapidly expanding informal settlements are difficult and extremely costly. Our current war against COVID-19 and natural disasters such as flooding and droughts require the adjustment of budgets and the shifting of priorities.
Langeberg Municipality however, remains focussed on the mitigation of these challenges and on implementing action that would lead to improvement. We are therefore committed to:

 • Continue to fuel the drive for assistance, not only through continued application for funding from government, but also from residents to actively get involved in sharing knowledge and expertise;
 • Continue with pothole-repair and other related projects within the scope of our available budget, also ensuring that sufficient quality material (cold mix asphalt and rubber bitumen patches) is purchased;
 • Consider the outsourcing of services to external contractors, should the need arise, and
 • Explore new, efficient, cost effective and environment-safe technologies in road repair and maintenance through research.

One of the big road projects identified for the 2021/2022 is the upgrading of roads and stormwater infrastucture in Nkqubela, Robertson. The project has an estimated valued of R 27 937 44 and a contract period of 18 months. The gravel roads to be upgraded include Kuyasa-, Ekuphumleni-, Ntonzina-, Nthuthise-, Dibandlela-, Moyani-, Mpolweni-, Basahe- and Entlango Street.

Maynard Johnson, Director of Engineering Services, furthermore confirmed that, “Town central roads are our priority for the next month. We are trying to keep up with the many road related complaints received. What makes this exercise rather challenging, is the re-emergence of potholes due to the poor weather we are currently experiencing.”

Please note, that all complaints pertaining to roads are logged onto our repair programme. Langeberg Municipality therefore urges the community to continue reporting complaints of potholes, uneven road surfaces, damaged pavements and/or road signage.

 • Contact the call centre at 0860 88 111,
 • Send a WhatsApp message to 065 211 7822 or;
 • Send an e-mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PAAIE BLY ‘N PRIORITEIT

Die paaie in ons munisipale area kort aandag. Langeberg Munisipaliteit is deeglik bewus van die toestand van ons paaie en doen sy uiterste om die probleem aan te spreek. As sulks, is die Munisipale Plaveisel Bestuur Stelsel in 2012 ontwikkel, word die opgradering en onderhoud van paaie elke jaar in ons GOP geprioritiseer, is die aansoeke vir eksterne befondsing ‘n voortdurende aksie en dui die Program vir die Herstel van Slaggate die prioriteit-paaie in al ons dorpe aan.

Ons word egter op allerlei wyses gekortwiek. Die huidige agterstand in befondsing vir die herseël en rehabilitasie van paaie is groot. Munisipaliteite steun op hierdie regeringsbefondsing. Die kostes en kapitale begroting wat nodig is vir die herseël en rehabilitaie van ons paaie, soos verseker amper als vandag, styg teen ‘n ongelooflike pas. Die voorsiening van basiese dienste en paaie in die haas onbegaanbare areas van ons vinnig-groeiende informele nedersettings is moeilik en uiters duur. Ons huidige oorlog teen COVID-19 en natuurrampe soos vloede en droogtes noodsaak die aanpassing van begrotings en prioriteite.

Langeberg Munisipaliteit bly egter gefokus op die verwydering van hierdie hindernisse en op die implementering van aksies wat tot verbetering sal lei. Ons verbind ons dus om:

 • Die versoek vir hulpverlening met ywer voort te sit, nie net met hernude aansoeke vir regeringsbefondsing nie, maar ook vir inwoners om aktief betrokke te raak en hul kennis en ervaring te deel;
 • Die herstel van slaggate en ander verwante projekte binne die spanwydte van ons beskikbare begroting voort te sit en ook om te verseker dat voldoende materiaal (koue-meng asphalt en rubber bitumen bedekking) aangekoop word;
 • Die dienste van eksterne kontrakteurs te werf, sou die nood bestaan, en
 • Nuwe, doeltreffende, koste-effektiewe en omgewings-vriendelike tegnologie in padherstel en –onderhoud na te vors en te toets.

Een van die groot pad-projekte, vir 2021/2022 geïdentifiseer, is die opgradering van paaie en stormwater-infrastuktuur in Nkqubela, Robertson. Die projek se beraamde waarde is R27 937 44 en het ‘n kontrak-periode van 18 maande. Die grondpaaie wat opgegradeer gaan word, sluit in Kuyasa-, Ekuphumleni-, Ntonzina-, Nthuthise-, Dibandlela-, Moyani-, Mpolweni-, Basahe- en Entlangostraat.

Maynard Johnson, Direkteur van Ingenieursdienste, bevestig voorts ook dat, “Dorp-sentrale paaie is ons prioriteit vir die volgende maand. Ons probeer om met die vele pad-verwante klagtes wat ontvang is, by te hou. Wat die taak bra bemoeilik, is die herverskyning van slaggate weens die slegte weer wat ons tans ervaar.”

Neem asseblief kennis, dat alle pad-verwante klagtes op ons herstelprogram ingevoer word. Langeberg Munisipaliteit moedig u dus aan aan om die rapportering van klagtes oor slaggate, ongelyke padoppervlaktes, beskadigde sypaadjies en/of padverkeerstekens voort te sit.

 • Kontak die Inbelsentrum by 0860 88 111,
 • Stuur n WhatsApp boodskap na 065 211 7822, of
 • Stuur ‘n e-pos na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.