For COVID-19 updates, visit the official government website www.sacoronavirus.co.za

Please note that the correct number for Robertson Hospital is 023 626 8500. An incorrect number is automatically displayed by Google’s search engen on the internet. The Department is paying attention to this. We apologise for the inconvenience. Remember, in case of emergency, go to the nearest Emergence Centre, or call an ambulance at 10177.

Let asb. daarop dat die korrekte nommer vir Robertson Hospitaal 023 626 8500 is. ‘n Foutiewe nommer word outomaties deur Google se soekenjin vertoon op die internet. Die Departement gee aandag hieraan. Ons is jammer vir die ongerief. Onthou om in geval van nood na die naaste noodeenheid te gaan, of skakel die ambulans by 10177.

Nceda uqaphele ukuba inombolo yesibhedlele iRobertson echanekileyo ngu-10177023 626 8500. Inombolo engeyiyo iyazivelela kuGoogle xa uthe wayikhangela ku-search Engen kwi-intanethi. ISebe liyawiqwalasela lo mcimbi. Sicela uxolo ngenkxamleko. Khumbula, kwimeko yeemeko ezingxamisekileyo, yiya kwiZiko leeMeko eziNgxamisekileyo, okanye ufonele i-ambulensi kule nombolo 10177.