Skip to main content
10 April 2024

HOUSING DEMAND DATABASE VERIFICATION PROGRAM

You are hereby invited / requested to check your information on the Langeberg Housing Database

PURPOSE

 • To confirm that you still have a housing need.
 • To ensure that all information is correct. 
 • To update information. 

POTENTIAL APPLICANTS

Anyone who complies with the criteria listed below can participate by visiting the mentioned venue. Only one application per household will be accepted.

TO QUALIFY FOR A HOUSING SUBSIDY, YOU MUST

 • Be a South African citizen
 • Be 18 years and older
 • Be married or habitually cohabit with a long-term partner
 • Be single and have financial dependents
 • Earn between R0-R3500 gross income per month per household. Person earning more than R 3500 to a maximum of R22 000 per household can register for Finance Linked Subsidies
 • Never received a government subsidy for housing before
 • Never owned a property

  PLACE                      

  VENUE                        

  DATE                     

  TIME              

  MONTAGU

  Ashbury Library

  16 April 2024

  14:00 – 19:00

  MC GREGOR

  Housing Office   

  18 April 2024

  14:00 – 19:00

  ASHTON

  Ashton Library

  23 April 2024

  14:00 – 19:00

  ZOLANI

  Zolani Library  

  25 April 2024

  14:00 – 19:00

  ROBERTSON

  Thusong Centre 

  30 April 2024

  14:00 – 19:00

  NKQUBELA

  Community Hall

  02 May 2024

  14:00 – 19:00

  BONNIEVALE   

  Bonnievale Library   

  07 May 2024   

  14:00 – 19:00   

When you verify or update your information, please bring copies of as much of the following documents as you have in your possession.

1. ID document of applicant and spouse / partner (as well as the ID’s of all your children / financial dependents)

2. Marriage certificate

3. Birth certificates

4. Death certificate

5. Divorce certificate

6. Pay slip / Unemployment Affidavit of applicant and spouse / partner

7. SASSA Letter Confirming that you receive an old age or disability grant

8. Military veterans must indicate that they are veterans to be captured on the system.

______________________________________________________________________________________________________________________________

BEHUISINGSAANVRAAG DATABASIS VERIFIKASIE PROGRAM

U word hiermee uitgenooi om u inligting op die Langeberg Behuisings databasis te verifieer:

DOEL

 • Om te bevestig dat jy steeds 'n behuisingsbehoefte het.
 • Om te verseker dat alle inligting korrek is.
 • Om inligting op te dateer.

POTENSIËLE AANSOEKERS

Enigiemand wat aan die onderstaande kriteria voldoen, kan aansoek doen.  Slegs een aansoek per huishouding sal aanvaar word.

OM VIR 'N BEHUISINGSSUBSIDIE TE KWALIFISEER, MOET JY

• 'n Suid-Afrikaanse burger wees.

 • 18 jaar of ouer wees.
 • Getroud of in ‘n langtermyn saamleefverhouding wees
 • Enkellopend wees met afhanklikes.
 • Tussen R0-R3500 bruto inkomste per maand per huishouding verdien. Persoon wat meer as R 3500 tot 'n maksimum van R22 000 per huishouding verdien, kan registreer vir Finansiële Gekoppelde Subsidies.
 • Nog nooit voorheen 'n staatsubsidie ​​vir behuising ontvang het nie.
 • Nog nooit 'n eiendom besit het nie.

LOKALE VIR VERIFIKASIE:

  DORP        

  PLEK           

  DATUM           

  TYD            

  MONTAGU

  Ashbury Biblioteek

  16 April 2024

  14:00 – 19:00

  McGREGOR

  Behuisingskantoor

  18 April 2024

  14:00 – 19:00

  ASHTON

  Ashton Biblioteek

  23 April 2024

  14:00 – 19:00

  ZOLANI

  Zolani Biblioteek

  25 April 2024

  14:00 – 19:00

  ROBERTSON

  Stadsaal

  30 April 2024

  14:00 – 19:00

  NKQUBELA

  Gemeenskapsaal

  02 May 2024

  14:00 – 19:00

  BONNIEVALE   

  Bonnievale Biblioteek   

  07 May 2024   

  14:00 – 19:00   

Wanneer jy jou inligting verifieer of opdateer, bring asseblief afskrifte van  die volgende dokumentasie saam:

 1. ID-dokument van aansoeker en gade / lewensmaat (asook die ID's van al jou kinders / finansiële afhanklikes)
 2. Huweliksertifikaat
 3. Geboortesertifikate
 4. Doodsertifikaat
 5. Egskeidingsertifikaat
 6. Betaalstrokie / Werkloosheidsbeëdigde verklaring van aansoeker en gade / lewensmaat
 7. SASSA Brief wat bevestig dat jy 'n ouderdoms- of ongeskiktheidstoelaag ontvang
 8. Bewys van registrasie as militêre veteraan
Share