Skip to main content
15 January 2024

IZILWANYANA EZILAHLEKILEYO

Iinkomo zidla ngokubonwa zibhadula kanye ecaleni kweendlela eziphambili eLangeberg nakwiindawo ezijikelezileyo, ngakwizithuthi ezingenayo neziphumayo. Oku kuye kwavuselela ingxoxo-mpikiswano ngoku wonke umntu uyazibuza kuba: ngubani onoxanduva lwezilwanyana ezilahlekileyo?

ISebe loRhulumente weNgingqi leNtshona Koloni ligqibe kwelokuba lenze uMthetho kaMasipala ngalo mbandela. Imbangi yokuphunyezwa koMthetho kaRhulumente kunye nesigwebo seNkundla yoMgaqo-siseko yinto yokuba uninzi lwezilwanyana ezilahlekileyo aziphawulwanga. Oku kwenza kube nzima ukuchonga umnini / umnini kunye nokunika izaziso ezifanelekileyo njengoko kucatshangelwa kuMthetho kaRhulumente.

UMthetho wezoLimo ufuna ukuba izilwanyana ziphawulwe. Ukunyanzeliswa kwalo mthetho kubalulekile ekulawuleni izilwanyana ezilahlekileyo. Kungenxa yezi mbono ekufikelele ukuba umasipala agqibe ukuba ulawulo lwezilwanyana ezilahlekileyo yinto entsonkothileyo kwaye lufuna intsebenziswano epheleleyo kwezinye iinkalo zikarhulumente.

Ngokutsho kweLangeberg Pounds By-Law, Isahluko sesithathu: oku kulandelayo kusebenza xa kuqwalaselwa ukuthathwa kwezilwanyana ukuze zithathwe:
• Isilwanyana esilahlekileyo, esishiyiweyo, esilahlekayo okanye esingena ngokungekho mthethweni, okanye isilwanyana esingagcinwanga phantsi kolawulo olufanelekileyo ngumnini waso, nesifumaneka kwindawo kawonke-wonke okanye kumhlaba wabucala, sinokuthinjwa size sisiwe kwindawo yokungqinga ukuze sihluthwe.
• Kwimeko yesilwanyana esifumaneka kwindawo kawonke-wonke, aba bantu balandelayo bangabamba isilwanyana: ilungu leSAPS; ilungu le-SANDF; igosa lokunyanzeliswa komthetho okanye isebe lephondo elijongene nemicimbi yendlela; igosa eligunyazisiweyo likamasipala; umgcini wendawo yokungqinga; umqeshwa wayo nayiphi na i-Society for the Prevention of Cruelty to Animals ebekwe kwiPhondo; okanye nawuphi na omnye umntu omiselwe ngumasipala amaxesha ngamaxesha.

Kwimeko yesilwanyana esifumaneka kumhlaba wabucala, isilwanyana sinokuthinjwa ngumnini okanye umhlali walondawo. Ngenye indlela, elinye lamagosa agunyazisiweyo linokuthimba isilwanyana.

Umntu othabatha isilwanyana kufuneka ahambisa kwindawo yokungqinga ekufutshane efikelelekayo, athabathe eyona ndlela imfutshane esebenzayo kwaye ngexesha elifutshane elisebenzayo. Umnini wesilwanyana uya kuba noxanduva lweendleko ezenziwa ngabahlawuli berhafu.

Nangona kunjalo, umnini uya kunikwa iintsuku ezisixhenxe zokuphikisana nezo ntlawulo kunye neendleko ezifanelekileyo. Umgcini wendawo yokungqinga kufuneka, kwiintsuku ezisixhenxe emva kokuhluthwa kwesilwanyana, azise umniniyo.

Ingxelo kufuneka kwakhona ikhutshwe ngumgcini wendawo yokungqinga kumniniyo echaza ukuba uneentsuku ezisixhenxe, ezibalwe ukususela kumhla omiselweyo kwisaziso, ukuphikisa ezo ntlawulo kunye neendleko ezifanelekileyo. Ukuba umnini akaphikisi imirhumo kunye neendleko ezifanelekileyo, kodwa akaphumeleli ukuhlawula ngomhla onikiweyo, umgcini wendawo yokungqinga uya kuthi emva koko afake isicelo kwinkundla kamantyi ukuze afumane umyalelo ogunyazisa yena (umgcini wendawo yokungqinga) ukuba athengise isilwanyana.

Okwangoku, uMasipala waseLangeberg akanayo indawo yokungqinga kwaye usebenzisa indawo yokungqinga eSwellendam. Nangona kunjalo, umasipala ufake isicelo semali kuRhulumente weNtshona Koloni ngendawo yokungqinga yethu.

Xela izilwanyana ezilahlekileyo kwiziko lethu lomnxeba elivulwa maxesha onke:
• Umnxeba: 0860 88 1111 / 023 615 2219
• WhatsApp: 065 211 7822
• Umyalezo ngobuchwepheshe: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ungasithumela kwakhona umyalezo kulamakhasi onxebelelwano kuFacebook, Twitter, naku-Instagram ngexesha leeyure zeofisi.

Share