Skip to main content

For COVID-19 updates, visit the official government website sacoronavirus.co.za

18 January 2024

VERIFICATION AND APPLICATION OF INDIGENT SUBSIDY FOR A THREE YEAR PERIOD ENDING 30 JUNE 2024

Please take note that all approved indigent applicants will be verified. New applications will also be accepted for indigent to be implemented for the rest of the 2021-2024 indigent period ending 30 June 2024. The Municipality will provide assistance at the venues outlined and on the dates stated below.

NOTE: This is only verification/new application applicable on the current 3 year cycle ending 30 June 2023. The new indigent campaign for the new cycle 01/07/2024 till 30/06/2027 will only start during the month of April 2024. Then the public needs to re-apply for the mentioned cycle.

Neem asseblief kennis dat alle goedgekeurde deernis subsidie applikante geverifieer sal word. Nuwe aansoeke sal ook aanvaar word vir behoeftiges om geimplementeer te word gedurende die 2021-2024 tydperk wat op 30 Junie 2024 eindig. Die Munisipaliteit sal hulp verleen by die volgende plekke op die datums soos hieronder vermeld.

TOWN/ DORP / DOLOPHU   

VENUE /LOKAAL/ INDAWO                     

DATE/ DATUM / UMHLA

     

Zolani

Rholihlahla Community Hall

08/01/2024- 10/01/2024 (07h45 – 16h30)

Ashton

Barnard Community Hall

11/01/2024- 15/01/2024 (07h45 – 16h30)

McGregor

Municipal Offices

16/01/2024- 17/01/2024 (07h45 – 16h30)

Nkqubela

Nkqubela Community Hall

18/01/2024- 22/01/2024 (07h45 – 16h30)

Robertson

Civic Community Hall

23/01/2024- 25/01/2024 (07h45 – 16h30)

Ashbury

Ashbury Library

26/01/2024- 30/01/2024 (07h45 – 16h30)

Montagu

Community Hall

31/01/2024- 02/02/2024 (07h45 – 16h30)

Bonnievale

Library (TOWN)

05/02/2024- 06/02/2024 (07h45 – 16h30)

Bonnievale

Happy Valley Community Hall

07/02/2024- 09/02/2024 (07h45 – 16h30)

Qualification criteria

 • Applicable to households on residential property
 • Own only one property
 • Only the accountholder may apply
 • Full-time occupant of the residential property or where the registered owner is unable to occupy the property
 • Joint household income must not exceed R4 190.00 per month

Kwalifiseer kriteria

 • Van toepassing op huishoudings op residensiële eiendom
 • Mag net die een eiendom besit
 • Slegs die rekeninghouer mag aansoek doen
 • Voltydse inwoner van die perseel wees of as die geregistreerde eienaar nie die eiendom kan bewoon nie
 • Gesamentlike huishoudelike inkomste mag nie R4 190.00 per maand oorskry nie

Imiqathango ezakulandelwa

 Kufuneka ibiyendlu ekuhlalwa kuyo

 • Kufuneka ubenomzi okanye isakhiwo esinye
 • Kufuneka ubengumntu ofumana i-akhawunti yenkonzo zika-Masipala esuka kwisigqeba
 • Ukuba umnikazi akahlali endlini lowo uhlalayo funeka afumane imvume kumnikazi
 • Ingeniso yabo bahlala kulo ndlu kufuneka ungadluli kuma- R4 190.00 ngenyanga

Documentation needed:

 • Copy of ID and birth certificates of everyone staying on the property
 • Proof of income of everyone staying on the property, i.e. pay slips, bank statements or an affidavit for unemployment or self employed
 • Latest municipal account

Dokumente wat benodig word

 • Afskrif van identiteitsdokumente en geboortesertifikate van alle persone woonagtig op die perseel
 • Bewys van inkomste van alle persone op die perseel, in sluitende all pay strokies en salarisstrokies, bankstate of ‘n beëidigde verklaring vir werkloosheid of selfonderhoudend
 • Nuutste  munisipale rekening

 Amaxwebhu afunekayo

 • Ikopi ye-ID kunye nezatifikeyiti zabantu abahlala endlini
 • Iziqinisekiso zengeniso zabo bonke abantu abahlala endlini, umzekelo i-Pay Slip, iphepha lasebhankini elichaza ukuba wamkela malini
 • I-akhawunti entsha kamaspala
Share